VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołujemy VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie hybrydowej, w sali 106 (kampus Wóycickiego, bud. 23) oraz za pośrednictwem platformy MS Teams,28 stycznia 2022 roku o godz. 17:00.
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VI zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 6. Informacje Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 7. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 9. Przyjęcie protokołu z V zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 10. Wybór Sekretarza Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 11. Zatwierdzenia zmian do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie VI zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Link do posiedzeniahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlmYmY3NTYtMDI1ZS00M2FiLWJkOTktZTY3MGE3NzBlNDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220a0b9781-7fe2-42b3-8bc5-c80874ae8503%22%7d