Przejdź do treści

III Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 24.02.2023r.11:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności 
3. Wybór komisji skrutacyjnej 
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Głosowanie nad wyborem reprezentantów studentów w Radzie Wydziału
6. Omówienie spraw bieżących
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie posiedzenia

16 lutego 2024