Przejdź do treści

II Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 9.02.2023r.20:30. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności 
3. Wybór komisji skrutacyjnej 
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Opiniowanie planu studiów
6. Omówienie spraw bieżących
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie posiedzenia

02 lutego 2024