Przejdź do treści

I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Na podstawie §27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 28.12.2023r. o godzinie 19:00.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
7. Wybór Sekretarza Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
9. Omówienie spraw bieżących
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie posiedzenia

20 grudnia 2023