Parlament obok Zarządu jest jednym z dwóch głównych organów Samorządu Studentów.
To organ uchwałodawczy, który zajmuje się projektami regulacji prawnych obowiązujących wszystkich Studentów oraz wydaje opinie na temat regulacji proponowanych przez władze uczelni.

W Parlamencie każdy wydział ma swoich przedstawicieli, którzy uzyskują mandaty w tajnych wyborach. Z każdego wydziału mandat uzyskuje dwoje studentów, na których oddano najwięcej głosów. Ponadto pięcioro kandydatow z największą liczbą głosów także uzyskuje mandat w Parlamencie.

Nad sprawnością prac Parlamentu czuwa Prezydium, tworzone przez trzyosobowe grono: Marszałek Parlamentu, Wicemarszałek oraz Sekretarz.

Parlamentarzyści pracują podczas:
– posiedzeń zwyczajnych – te odbywają się co najmniej raz w miesiącu,
– posiedzeń nadzwyczajnych – zwoływanych ze względu na potrzebę pilnego rozstrzygnięcia konkretnych zagadnień,
– w powoływanych komisjach – których członkowie wyznaczeni są do wykonania z góry określonych zadań.

Parlament również dokonuje nadzoru nad działalnością Zarządu Samorządu, mogąc udzielać mu zaleceń, kontrolować jego pracę oraz je oceniać.