Parlament, obok Zarządu, jest jednym z dwóch głównych organów Samorządu Studentów. To organ uchwałodawczy, który zajmuje się projektami regulacji prawnych obowiązujących wszystkich Studentów oraz wydaje opinie na temat regulacji proponowanych przez władze uczelni.

W Parlamencie każdy wydział ma swoich przedstawicieli, którzy uzyskują mandaty w tajnych wyborach. Z każdego wydziału mandat uzyskuje dwoje studentów, na których oddano najwięcej głosów. Ponadto pięcioro kandydatow z największą liczbą głosów także uzyskuje mandat w Parlamencie.

Nad sprawnością prac Parlamentu czuwa Prezydium, tworzone przez Marszałka Parlamentu, Wicemarszałka oraz Sekretarza.

Parlamentarzyści pracują podczas:
– posiedzeń zwyczajnych – te odbywają się co najmniej raz w miesiącu,
– posiedzeń nadzwyczajnych – zwoływanych ze względu na potrzebę pilnego rozstrzygnięcia konkretnych zagadnień,
– w powoływanych komisjach – których członkowie wyznaczeni są do wykonania z góry określonych zadań.

Parlament sprawuje także nadzór nad działalnością Zarządu Samorządu, udzielając mu zaleceń, kontrolować jego pracę oraz je oceniać.


Protokoły z posiedzeń Parlamentu Studentów

Kadencja 2023:

22.12.2022 – I posiedzenie elekcyjne Parlamentu Studentów UKSW (dokument przed głosowaniem)