Przejdź do treści

II Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 25.03.2023 r. o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Sporządzenie listy obecności 

3. Wybór komisji skrutacyjnej 

4. Przyjęcie porządku obrad 

5. Opiniowanie tworzenia nowych kierunków studiów

6. Omówienie spraw bieżących

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie posiedzenia

08 marca 2024