Przejdź do treści

I posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego, które odbędzie się 4.01.2022 o godzinie 20:00.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Google Meet.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności 
3. Wybór komisji skrutacyjnej 
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego
7. Wybór Sekretarza Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego
8. Omówienie spraw bieżących
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia

27 grudnia 2023