Przejdź do treści

I Posiedzenie Zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 22.12.2023r. o godzinie 20:00.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego WRS.
6. Wybór wiceprzewodniczącego WRS.
7. Wybór Sekretarza WRS.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

15 grudnia 2023