Przejdź do treści

I posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 21.12.2023r.20:30. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności 
3. Wybór komisji skrutacyjnej 
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS 
7. Wybór Sekretarza WRS
8. Omówienie spraw bieżących
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia

14 grudnia 2023