Parlament Samorządu Studentów

Parlament obok Zarządu jest jednym z dwóch głównych organów Samorządu Studentów. Jest to organ uchwałodawczy, który zajmuje się projektami regulacji prawnych obowiązujących studentów oraz wydaje opinie na temat regulacji proponowanych przez władze uczelni.

W Parlamencie każdy wydział ma swoich przedstawicieli, którzy uzyskują mandat w wyborach tajnych. Z każdego wydziału mandat uzyskuje dwóch studentów na których oddano najwięcej głosów.

Nad sprawnością prac Parlamentu czuwa Prezydium, w skład którego wchodzi: Marszałek Parlamentu, Wicemarszałek oraz Sekretarz.

Parlamentarzyści pracują podczas posiedzeń zwyczajnych – odbywających się raz w miesiącu, posiedzeń nadzwyczajnych – zwoływanych ze względu na potrzebę pilnego rozstrzygnięcia konkretnych zagadnień, jak i w powoływanych komisjach – których członkowie wyznaczeni są do wykonania stricte określonych zadań.

Parlament również dokonuje nadzoru nad działalnością Zarządu Samorządu mogąc udzielać mu zaleceń, kontrolować jego pracę oraz je oceniać.