Zarząd Główny Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowi najwyższy organ wykonawczy struktur Samorządowych. Do głównych zadań Zarządu należy kierowanie pracami Samorządu UKSW oraz reprezentowanie studentów na poziomie ogólnouniwersyteckim wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów. W jego skład wchodzi X osób wybieranych na 1,5 letnią kadencję przez Parlament Studentów.

Działalnością Zarządu kieruje Przewodnicząca Samorządu Studentów wraz ze swoją Wiceprzewodniczącą i Sekretarzem.

Aleksandra Jaszczak

Wiceprzewodnicząca Zarządu Studentów

Karolina Małachowska

Sekretarz Zarządu Studentów

Julia Brendel
Przewodnicząca Komisji ds.
PR i wizerunku

Mateusz Zboiński
Przewodniczący Komisji
Kultury


Łukasz Kochanowski
Przewodniczący Komisji
Rozrywki

Michał Szczechowicz
Przewodniczący Komisji
Sportu