VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS

Na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się 25 lutego o godz. 17:00 w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie VII posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

2. Wybór komisji skrutacyjnej 

3. Sporządzenie listy obecności

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Informacje Prezydium

6. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności

7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności

8. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

9. Omówienie zmian do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie VII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Link do posiedzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlmYmY3NTYtMDI1ZS00M2FiLWJkOTktZTY3MGE3NzBlNDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220a0b9781-7fe2-42b3-8bc5-c80874ae8503%22%7d