V zwyczajne posiedzenie WRS WMP.SNŚ

Na podstawie  § 4 pkt. 3 w nawiązaniu do  § 4 pkt. 9 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuje V zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej, 5 czerwca 2022 r. o godz. 21:00 za pośrednictwem platformy MS Teams
 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie V zwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW 
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Sporządzenie listy obecności
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozmowa na temat sytuacji na wydziale
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie V zwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW

Zamieszczono w: WRS