V posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie § 3 pkt. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję V zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, dnia 9 grudnia 2021 r. o godz. 18:00.

Link do posiedzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlmYmY3NTYtMDI1ZS00M2FiLWJkOTktZTY3MGE3NzBlNDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220a0b9781-7fe2-42b3-8bc5-c80874ae8503%22%7d

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie V zwyczajnego posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 8. Przyjęcie protokołu z IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 9. Wybór Przedstawicieli Studentów do Senatu UKSW
 10. Propozycje zmian do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie V zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW