I posiedzenie WRS WFCh (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WFCh
Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej które odbędzie się w dniu 30.06.2020 r. o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. 
 
Planowany porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
7. Wybór Sekretarza WRS
8. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału WFCh
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia