I posiedzenie WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów Nad Rodziną,  które odbędzie się 20.01.2021 r. o godz. 18:30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.           

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Przewodniczącego WRS

5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

6. Wybór Sekretarza WRS

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie posiedzenia