II posiedzenie WRS WMP (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WMP

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, które odbędzie się 10.12.2020 r. o godz. 18:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.            

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Rozmowa na temat obecnej sytuacji na wydziale

5. Wolne wnioski

6. Zakończenie spotkania.