Regulamin Samorządu Studentów UKSW

Pager item text: 
Regulamin Samorządu Studentów

W dniu 26 marca 2021 roku Parlament Samorządu Studentów UKSW przyjął nowy Regulamin Samorządu Studentów UKSW.

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 5 lit. a w związku § 168 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz § art. 110 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619) Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stwierdził zgodność Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z Statutem UKSW i Ustawą w Zarządzeniu Rektora UKSW nr 77/2021.