Zarząd

Zarząd Samorządu Studentów UKSW jest organem wykonawczym, a jego kadencja trwa rok.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności uchwalanie, zmienianie i realizowanie budżetu Samorządu, dysponowanie środkami materialnymi Samorządu, podejmowanie decyzji lokalowych będących w gestii Organów Samorządu, reprezentowanie Społeczności Studenckiej Uczelni na zewnątrz, występowanie jako reprezentacja Studentów Uczelni w sporach zbiorowych, wybieranie delegata do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, wybieranie delegata do Forum Uniwersytetów Polskich, opiniowanie decyzji Władz Uczelni dotyczących pomieszczeń przeznaczonych na cele studenckie, wykonywanie bieżącej działalności niezastrzeżonej dla innych Organów Samorządu, uaktualnianie i udostępnianie informacji na stronach Samorządu oraz portalach internetowych, załatwianie innych spraw służących realizacji zadań Samorządu, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy inne organy zawieszają swoją działalność.

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy ponadto wnioskowanie do Rektora o powołanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej i delegowanie w jej skład określonych Studentów oraz współdecydowanie o podziale funduszy pomocy materialnej oraz uzgadnianie treści Regulaminu pomocy materialnej dla studentów z Rektorem.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005