IV posiedzenie zwyczajne WRS WM.CM

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się IV posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 6.10.2022 o 21:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Zaopiniowanie kierownika kierunku lekarskiego

6. Zaopiniowanie kierownika kierunku pielęgniarstwo

7. Wybór przedstawiciela studentów kierunku pielęgniarstwo do Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia

8. Wybór przedstawiciela studentów kierunku pielęgniarstwo do Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki

9. Omówienie spraw bieżących

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie posiedzenia

Zamieszczono w: WRS