Samorząd Studentów UKSW tworzą wszyscy Studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pracami Samorządu kierują dwa organy – uchwałodawczy Parlament i wykonawczy Zarząd.

W skład Parlamentu wchodzą delegaci z każdego Wydziału Uniwersytetu, w skład Zarządu zaś wchodzą studenci powołani – z grona wszystkich studentów UKSW – przez Parlament.

Do zadań Samorządu Studentów należy przede wszystkim:

 • obrona praw i interesów studenckich na szczeblu wydziałowym i uczelnianym;
 • reprezentowanie studentów w organach kolegialnych Uczelni, w tym w Senacie, oraz Radach Wydziałów;
 • dbanie o rozwój studenckiej działalności kulturalnej i naukowej, wspomaganie kół naukowych
  i organizacji akademickich;
 • występowanie do władz Uczelni z wnioskami i postulatami dotyczącymi studentów;
 • wspieranie ogólnowarszawskich i ogólnopolskich inicjatyw studenckich;
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność studencką;
 • przyznawanie stypendiów i akademików.

Zarząd Samorządu Studentów UKSW zajmuje się m.in.:

 • organizowaniem imprez takich jak Otrzęsiny, Połowinki, Ostatki, Imprezy Charytatywne czy Juwenalia;
 • organizowaniem cyklicznych wyjazdów: Sylwester, Majówka, Campus Adaptacyjny roku „0”, Wyjazd do Rzymu;
 • współpracą zagraniczną;
 • zapewnianiem studentom łatwego dostępu do wysokiego poziomu usług medycznych w mieście pobierania nauki;
 • oferowaniem studentom najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia NNW;
 • organizowaniem imprez i zawodów sportowych promujących kulturę fizyczne;
 • współpracą z kinami, teatrami, szkołami tańca, szkołami językowymi;
 • przydzielaniem miejsc w akademikach i decydowaniem o ostatecznym podziale środków z Funduszu Pomocy Materialnej;
 • promocją Uniwersytetu na forum warszawskim i ogólnopolskim.