III zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 25.01.2023r. o godzinie 20:00.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Sporządzenie listy obecności
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór przedstawiciela z kierunku pielęgniarstwo do Rady Wydziału
  6. Wybór przedstawicieli z kierunku pielęgniarstwo do komisji wydziałowych
  7. Omówienie spraw bieżących
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie posiedzenia
Zamieszczono w: WRS