III zwyczajne posiedzenie WRS WM.CM

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 5.05.2022 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Zaopiniowanie programu studiów dla I stopnia kierunku pielęgniarstwo

6. Zaopiniowanie programu studiów dla II stopnia kierunku pielęgniarstwo

7. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia

8. Omówienie spraw bieżących

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia

Zamieszczono w: WRS