III zwyczajne posiedzenie WRS WNP

Na podstawie § 27 pkt. 4 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. niniejszym zwołuje się III posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędzie się 14 marca 2022 r. o godz. 20:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Członkowie WRS otrzymają link do spotkania drogą mailową, pozostałych zainteresowanych uczestnictwem w posiedzeniu prosimy o kontakt z przewodniczącą WRS WNP, Kingą Kwiatkowską.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia zwyczajnego WRS WNP.

5. Zaopiniowanie programu studiów kierunku Pedagogika II stopnia.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Zamieszczono w: WRS