III posiedzenie WRS WMP.SNŚ

Na podstawie  § 4 pkt. 3 w nawiązaniu do  § 4 pkt. 9 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję III zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej, 16 lutego 2022 r. (środa) o godz. 18:00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

 Proponowany porządek obrad 

1. Otwarcie III zwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW  

2. Wybór komisji skrutacyjnej 

3. Sporządzenie listy obecności 

4. Przyjęcie porządku obrad 

5. Przyjęcie protokołu z II zwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW  

6. Ustalenie wstępnego budżetu na rok 2022

7. Rozmowa na temat zdalnego nauczania na poszczególnych kierunkach

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie III zwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW 

Zamieszczono w: WRS