II zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego, które odbędzie się 26.01.2023r. o godzinie 19:30.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Google Meet.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Sporządzenie listy obecności
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału
  6. Omówienie spraw bieżących
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie posiedzenia
Zamieszczono w: WRS