II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 17.01.2023 r. o godzinie 19:00.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału

6. Wybór przedstawicieli studentów do komisji wydziałowych

7. Omówienie spraw bieżących

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie posiedzenia

Zamieszczono w: WRS