II zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 30.01.2022 r. o godzinie 20:00.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Sporządzenie listy obecności
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór przedstawiciela do Wydziałowej Rady Biznesu
  6. Wydanie opinii w sprawie objęcia stanowiska kierowniczego na kierunku Inżyniera Środowiska
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie posiedzenia
Zamieszczono w: WRS