II zwyczajne posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 27 punktu 4. Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. niniejszym zwołuje się II zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędzie się 9 marca 2022 r. o godz. 19:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów.
5. Wybór Sekretarza Wydziałowej Rady Studentów.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Zamieszczono w: WRS