II zwyczajne posiedzenie WRS WNP UKSW

Na podstawie § 27 pkt. 4 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. niniejszym zwołuje się II posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędzie się 14 grudnia 2021 r. o godz. 20:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. 

Członkowie WRS otrzymają link do spotkania drogą mailową, pozostałych zainteresowanych uczestnictwem w posiedzeniu prosimy o kontakt z przewodniczącą WRS WNP, Kingą Kwiatkowską.

Proponowany porządek obrad: 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia zwyczajnego WRS WNP.
  5. Wybór przedstawiciela kierunku „Pedagogika specjalna” do Rady Wydziału.
  6. Omówienie bieżących problemów studentów WNP UKSW.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Zamieszczono w: WRS