II zwyczajne posiedzenie WRS WM.CM

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 5.04.2022 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Zaopiniowanie programu studiów

6. Wybór przedstawiciela studentów z kierunku pielęgniarstwo do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

7. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej

8. Omówienie spraw bieżących

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia

Zamieszczono w: WRS