II zwyczajne posiedzenie WRS WFCh UKSW

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, które odbędzie się 20.10.2022 o godzinie 20:00. 
Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Sporządzenie listy obecności. 
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Przewodniczącego WRS WFCH 
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WFCH 
7. Wybór Sekretarza WRS WFCH 
8. Wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. 
9. Wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do Komisji Wydziałowych. 
10. Wolne wnioski 
11. Zamknięcie posiedzenia.