II zwyczajne posiedzenie WRS WBNŚ

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 30.09.2022 o godzinie 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.

6. Wybór kandydatów na przedstawicieli studentów do Komisji Wydziałowych.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Zamieszczono w: WRS