II zwyczajne posiedzenie OKWS

Na podstawie §8  Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2022 roku, zwołuje się I zwyczajne posiedzenie Ogólnouniwersyteckiej Komisji Wyborczej Samorządu, 18 listopada 2022 roku o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Y2Y1MjFjZTYtODRhYi00MjVhLWFmNzYtMDY4Mjg1NjgyYzkx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25220a0b9781-7fe2-42b3-8bc5-c80874ae8503%2522%257D%26fbclid%3DIwAR0KFTf91HW2zXPp4u_6smLKqoXOSY0a5EWC0FNG7bVr8XSYnvjjP3kEeZ4%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=87a3fa58-44e1-497d-9822-852e7dad7b8e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie I zwyczajnego posiedzenia OKWS
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Sporządzenie listy obecności
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór Przewodniczącego OKWS
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego OKWS
  7. Wybór Sekretarza OKWS
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie I zwyczajnego posiedzenia OKWS