II posiedzenie WRS WMP.SNŚ

Na podstawie  § 4 pkt. 3 w nawiązaniu do  § 4 pkt. 9 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuje II zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej, 3 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

 Proponowany porządek obrad 

1. Otwarcie II zwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW  

2. Wybór komisji skrutacyjnej 

3. Sporządzenie listy obecności 

4. Przyjęcie porządku obrad 

5. Wybór Sekretarza WRS WMP.SNŚ UKSW

6. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia zwyczajnego  WRS WMP.SNŚ UKSW

7. Wybór przedstawiciela z kierunku Chemia do Rady Wydziału WMP.SNŚ UKSW 

8. Rozmowa na temat aktualnej sytuacji na Wydziale 

9. Zamknięcie II zwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW

Zamieszczono w: WRS