II posiedzenie nadzwyczajne WRS WNH

Na podstawie § 4 pkt. 5 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. zwołuje się II nadzwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej dnia 27 kwietnia 2022 r. o godz. 21:00 za pośrednictwem platformy MS Teams.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie programów studiów na kierunkach: Filologia polska, Filologia włoska.
 5. Omówienie bieżącej działalności Wydziałowej Rady Studentów WNH UKSW.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.


  Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów
  Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
  Michał Ryszka
Zamieszczono w: WRS