I zwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie § 4 pkt. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuje się I zwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej, 27 stycznia 2023 r.  o godz.19.00 na platformie MS Teams.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie I zwyczajnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Sporządzenie listy obecności
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Samorządu UKSW
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Samorządu UKSW
  7. Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej Samorządu UKSW
  8. Omówienie bieżących działań Komisji Rewizyjnej Samorządu UKSW
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie posiedzenia

Łukasz Sitkowski
Najstarszy wiekiem członek
Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW