I posiedzenie OKWS 2021/2022

Na podstawie §8 w nawiązaniu do §18 pkt. 7 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. niniejszym zwołuję I posiedzenie Ogólnouniwersyteckiej Komisji Wyborczej Samorządu, które odbędzie się 8 października 2021 r. o godz. 19:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do posiedzenia zostanie przesłany minimalnie na 12 godzin przed posiedzeniem.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Przewodniczącego OKWS
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego OKWS
  6. Wybór Sekretarza OKWS
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie obrad

Paweł Pełka 
Przewodniczący Ogólnouczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW

Zamieszczono w: OKWS