I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego, które odbędzie się 11.01.2023 o godzinie 20:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Google Meet

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów
 7. Wybór Sekretarza Wydziałowej Rady Studentów
 8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału Teologicznego
 9. Omówienie spraw bieżących
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia
Zamieszczono w: WRS