I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 11.01.2023r. o 20:00.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Google Meet.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i sporządzenie listy obecności
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Przewodniczącego WRS
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
  5. Wybór Sekretarza WRS
  6. Omówienie spraw bieżących
  7. Zamknięcie posiedzenia

/-/ Michał Nowakowski
członek elekt WRS WSE UKSW

Zamieszczono w: WRS