I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 10.01.2023 o 20:30.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Przewodniczącego WRS
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
 7. Wybór Sekretarza WRS
 8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału WPiA
 9. Omówienie bieżących spraw
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia
Zamieszczono w: WRS