I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 22.01.2023 r. o 13:30.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Sporządzenie listy obecności
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór Przewodniczącego WRS
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
  7. Wybór Sekretarza WRS
  8. Omówienie bieżących spraw
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie posiedzenia
Zamieszczono w: WRS