I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, które odbędzie się 9.01.2023r. o 20:30.

Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Przewodniczącego WRS

6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

7. Wybór Sekretarza WRS

8. Zaopiniowanie programu studiów dla II stopnia kierunku pielęgniarstwo

8. Omówienie spraw bieżących

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia

Zamieszczono w: WRS