I posiedzenie WRS WT

Na podstawie § 27 punktu 4. Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. niniejszym zwołuje się I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędzie się 17 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Chętnych do uczestniczenia w spotkaniu zapraszamy do kontaktu mailowego z Ewą Staruch – e.staruch@uksw.edu.pl


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów.
5. Wybór Sekretarza Wydziałowej Rady Studentów.
6. Wybór Przedstawicieli Studentów do Komisji Wydziałowych.
7. Wybór Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Zamieszczono w: WRS