I posiedzenie WRS WNP

Na podstawie § 27 punktu 4. Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. niniejszym zwołuje się I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędzie się 22 listopada 2021 r. o godz. 20:30 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. 

Członkowie WRS otrzymają link do spotkania drogą mailową, pozostałych zainteresowanych uczestnictwem w posiedzeniu prosimy o kontakt z przewodniczącą pierwszego posiedzenia, Julią Brendel.

Proponowany porządek obrad: 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów.
  6. Wybór Sekretarza Wydziałowej Rady Studentów. 
  7. Wybór Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału. 
  8. Wolne wnioski. 
  9. Zamknięcie posiedzenia. 

Zamieszczono w: WRS