I posiedzenie nadzwyczajne WRS WNP UKSW

Na podstawie § 27 pkt. 4 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. zwołuje się I nadzwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędzie się w poniedziałek, 28 marca 2022 r. o godz. 20:00, w trybie zdalnym – z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Członkowie WRS otrzymają link do spotkania drogą mailową, pozostałych zainteresowanych uczestnictwem w posiedzeniu prosimy o kontakt z przewodniczącą WRS WNP, Kingą Kwiatkowską.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie I nadzwyczajnego posiedzenia WRS WNP.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia zwyczajnego WRS WNP.

5. Zaopiniowanie programu studiów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie).

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie I nadzwyczajnego posiedzenia WRS WNP.

Zamieszczono w: WRS