I nadzwyczajne posiedzenie WRS WT

Na podstawie § 4 punktu 5. Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. zwołuję I nadzwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędzie się 5. maja 2022 r. o godz. 15:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Sporządzenie listy obecności 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Omówienie spraw związanych z organizacją meczu piłkarskiego.

6. Dyskusja nad propozycjami zmian do programu studiów na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” 

7. Wolne wnioski i zapytania 

8. Zamknięcie posiedzenia 

Chętnych do uczestniczenia w spotkaniu zapraszamy do kontaktu mailowego – mateusz.zboinski@student.uksw.edu.pl

Zamieszczono w: WRS