I nadzwyczajne posiedzenie WRS WMP.SNŚ

na podstawie  § 4 pkt. 5 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuje I nadzwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej, 2 marca 2022 r. (środa) o godz. 14:00 za pośrednictwem platformy MS Teams 

Proponowany porządek obrad 

1. Otwarcie I nadzwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW  

2. Wybór komisji skrutacyjnej 

3. Sporządzenie listy obecności 

4. Przyjęcie porządku obrad 

5.Wybór Przedstawiciela do Komisji ds. jakości kształcenia WMP.SNŚ UKSW

6. Wybór Przedstawiciela do Komisji Dydaktycznej WMP.SNŚ UKSW

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie I nadzwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW

Zamieszczono w: WRS