Władze

rektor1

Ks. prof. dr hab. Ryszard CZEKALSKI,  rektor UKSW

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracuje od 1999 roku, najpierw jako adiunkt, a od 2015 r. jako profesor zwyczajny. Od 2007 r. jest kierownikiem Katedry Katechetyki Materialnej. W latach 2010-2016 na Wydziale Teologicznym UKSW był prodziekanem ds. naukowych. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Komunikacji Wiary i Historii Katechezy w Instytucie Nauk Teologicznych UKSW. 

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, studia specjalistyczne z teologii praktycznej i katechetyki odbył w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował również w Instytucie Katolickim w Paryżu.

Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji. Posiada publikacje w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Wygłaszał konferencje naukowe w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Mińsku, Gródku, Kamieniu Podolskim. Wielokrotnie zapraszany przez ośrodki polonijne na świecie na spotkania, konferencje i warsztaty katechetyczne, m.in. do Paryża, Fryburga, Lourdes, Lozanny, Genewy, Nottingham, Nowego Jorku.

Członek i recenzent licznych naukowych kolegiów redakcyjnych oraz członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i European Forum for Religions Education in Schools (EuFRES). Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawca do spraw oceny ogólnopolskich programów i podręczników do nauczania religii przy Komisji Wychowania Katolickiego, a także konsulator Rady Naukowej przy Konferencji Episkopatu Polski. Członek komisji ds. Ekonomicznych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Fidelus1

Dr hab. Anna FIDELUS, profesor uczelni, prorektor ds. studenckich i kształcenia

Od 2000 roku związana z UKSW, najpierw jako adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną, następnie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, gdzie w latach 2012-2016 pełniła urząd prodziekana. Od 2016 roku jest prorektorem ds. studenckich i kształcenia.  

Specjalista i ekspert w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej. Opracowała autorską koncepcję relacyjnej readaptacji społecznej, która była podstawą habilitacji obronionej w 2013 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Profesor wizytujący w Katholische Fachhochschule w Moguncji oraz Alice Salomon Hochschule w Berlinie, wykładowca w ramach programu Erasmus w Niemczech i na Słowacji. Autorka ponad 150 opracowań naukowych.

Prowadzi szeroką działalność społeczną i naukową. Jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, członkiem Komitetu Ministra Edukacji „Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członkiem Zespołu Projektu Ministerialnego „Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, konsultantem merytorycznym stowarzyszeń abstynenckich i in. Uczestniczy w pracach m.in. Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacyjnych, Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und Vernachlässigung (DGgKV)e.V., Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze.

prof.Kosieorrrrr.jpg

Prof. dr hab. n. med. Dariusz KOSIOR, prorektor ds. medycznych

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Absolwent studiów medycznych na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). W 2002 obronił pracę doktorską w zakresie nauk medycznych. W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie chorób wewnętrznych; w tym samym roku ukończył specjalizację I stopnia w zakresie kardiologii.

W latach 1995 – 2011 adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Były sekretarz Komisji Układu Sercowo- Naczyniowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, w latach 2010 – 2011 członek Rady I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Były profesor nadzwyczajny Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych.

Jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego przy Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Naukowej Instytutu Reumatologii w Warszawie, członkiem grupy doradczo- eksperckiej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Stokłosa1

Ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, profesor uczelni, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, gdzie w 2006 roku obronił doktorat, następnie był adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW.

W 2016 roku na tym wydziale uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i objął kierownictwo Zakładu Prawa Kościołów Wschodnich. 

Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, następnie w 2019 roku został dziekanem wydziału. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, sekretarzem redakcji kwartalnika „Prawo Kanoniczne”.

Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo w Rzymie.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005