Władze

Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI,  Jego Magnificencja Rektor UKSW

20160901 dziekonski

Urodzony w 1967 r. W latach 1986 –1992 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Studia specjalistyczne w zakresie katechetyki odbył w latach 1992-1994 na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1999 roku otrzymał tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki na podstawie rozprawy: „Wychowanie w nauczaniu Kościoła od początku XIX wieku do Soboru Watykańskiego II”. Habilitację w zakresie nauk teologicznych uzyskał w 2006 roku.

Dziekan Wydziału Teologicznego tej uczelni w latach 2008 – 2012, kierownik katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki, konsulator przy Komisji Wychowania Katolickiego i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek rad naukowych czasopism o tematyce teologicznej i pedagogicznej, autor książek i artykułów przeważnie o tematyce katechetycznej i pedagogicznej, zastępca Przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk Komitetu Nauk Teologicznych.


 

 

Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej BAŁA, prorektor ds. ogólnych i rozwoju

Urodzony w 1966 r. w Toruniu. W 1985 roku wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.Portret120911 001 W 1991 uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologii KUL.

W latach 1992-1996 odbył studia filozoficzne w Instytucie Katolickim w Paryżu.

W 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na ATK w Warszawie. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 2009 roku.

W latach 2005-2012 był Prodziekanem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Był członkiem Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej UKSW (2005-2008) oraz Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów UKSW (2008-2012), pełnił także funkcję Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji UKSW (2010-2012).

Od 2009 roku kierownik Katedry Filozofii Boga I Religii w Instytucie Filozofii UKSW. Twórca i koordynator Akademii Młodego Filozofa. Członek Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie, Société Francophone de Philosophie de la Religion, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego
oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Filozofii. Autor kilku książek i licznych
publikacji z zakresu filozofii religii i dydaktyki filozofii.


Prof. UKSW dr hab. Anna FIDELUS,  prorektor ds. studenckich i Kształcenia

W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego
nauk społecznych w zakresie pedagogiki,201600901 fidelus
od 2000 roku związana z UKSW, najpierw jako
adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną, następnie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, gdzie w latach 2012-2016 pełniła urząd prodziekana.

Prowadzi szeroką działalność społeczną i naukową. Jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, członkiem Komitetu Ministra Edukacji „Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członkiem Zespołu Projektu Ministerialnego „Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, konsultantem merytorycznym stowarzyszeń abstynenckich i in. Uczestniczy w pracach licznych polskich i międzynarodowych towarzystw i rad naukowych, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacyjnych, Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und Vernachlässigung (DGgKV)e.V., Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Aktywnie współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Była profesorem wizytującym w Katholische Fachhochschule w Moguncji oraz Alice Salomon Hochschule w Berlinie, prowadziła wykłady w ramach programu Erasmus w Niemczech i na Słowacji.

Zainteresowania naukowe obejmują głównie zagadnienia w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej. Jest autorką podejścia eklektyczno-fenomenologicznego preferującego kompleksowe oddziaływanie w stosunku do nieletnich. Opracowała autorską koncepcję relacyjnej readaptacji społecznej. Znaczącym efektem prowadzonych badań jest m.in. monografia „Determinanty readaptacji społecznej skazanych”, która stała się głównym elementem dorobku przedstawionego w przewodzie habilitacyjnym w UMK w Toruniu w 2013 roku.

Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z zasobami osobistymi, wsparciem społecznym, stygmatyzacją, czynnikami chroniącymi. Prowadzi badania wśród młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych. Jest Autorką ponad 150 opracowań naukowych, aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 

Ks. prof. dr hab. Ryszard CZEKALSKI,  prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył20160801 czekalski
w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w 1989 r.
Studia specjalistyczne z teologii praktycznej i katechetyki ukończył w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując kolejno wszystkie tytuły i stopnie naukowe: magisterium w 1989 r.; licencjat kanoniczny w 1992 r.; doktorat w 1996 r.; habilitację w 2006 r.; tytuł profesora w 2014 r. Studiował również w Instytucie Katolickim w Paryżu.

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracuje od 1999 roku, najpierw jako adiunkt, a następnie, po habilitacji od 2007 r., jako profesor nadzwyczajny, zaś od 2015 r. jako profesor zwyczajny. Od 2007 r. jest kierownikiem Katedry Katechetyki Materialnej. Na Wydziale Teologicznym UKSW, przez ostatnie sześć lat, pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych.

Autor ponad 250 publikacji, w tym kilkunastu książek autorskich, redakcyjnych i współredakcyjnych. Posiada publikacje w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Wygłaszał konferencje naukowe w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Mińsku, Gródku, Kamieniu Podolskim. Wielokrotnie zapraszany był przez ośrodki polonijne na świecie na spotkania, konferencje i warsztaty katechetyczne, m.in. do Paryża, Fryburga, Lourdes, Lozanny, Genewy, Nottingham, Nowego Jorku.

Członek i recenzent licznych naukowych kolegiów redakcyjnych oraz członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i European Forum for Religions Education in Schools (EuFRES). Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz rzeczoznawca do spraw oceny ogólnopolskich programów i podręczników do nauczania religii przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005